Stadgar

Stadgar för Lomma – Burlöv Släkt – & Folklivsforskare

 

 • 1 Lomma – Burlöv Släkt – & Folklivsforskare, som bildades den 3.9.1987 är en fristående ideell förening.

 

 • 2 Föreningens ändamål är att främja intresset för släkt – och folklivsforskning. Föreningen skall arbeta för målsättningen att, genom anordnande av medlemsmöten, föredrag, utflykter m m, stimulera och underlätta medlemmarnas forskningsarbete, samt att intressera nybörjare och ungdomar för släkt – och folklivsforskning.

 

 • 3 Medlemmarna utgörs av årsbetalande medlemmar, samt hedersledamöter valda på föreningsmöte.

 

 • 4 Medlem som ej inbetalt medlemsavgiften för kalenderåret senast den 28 februari utgår som medlem i föreningen, efter 1 påminnelse.
 • 5 Från årsmötet 2022 och tillsvidare består föreningens styrelse av 5 ledamöter och 2 suppleanter. Ordförande och kassör väljs separat av årsmötet för en tid av 2 år och avgår växelvis. Övriga ledamöter väljs på 2 år och konstituerar sig inom styrelsen. Suppleanter väljs på 1 år

 

 • 6 Styrelsens uppgift är att handlägga föreningens angelägenheter och i övrigt arbeta för uppfyllandet av föreningens målsättning.
 • 7 Föreningen sammanträder minst en gång om året. Vid årsmötet som ska hållas före mars månads utgång, ska följande förekomma:
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av 1 medlem att jämte ordförande justera protokollet.
 3. Frågan om sammanträdets stadgeenliga utlysande.
 4. Föredragning av verksamhetsberättelsen.
 5. Föredragning av revisionsberättelsen.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Fastställande av medlemsavgift.
 8. Val
 9. Motioner
 • 8 Skriftlig kallelse till mötena ska utgå till medlemmarna minst 10 dagar före mötesdagarna.

 

 • 9 Ärende som medlem önskar behandla vid årsmötet ska anmälas till styrelsen senast 7 dagar före årsmötet.

 

 • 10 Föreningens räkenskaper ska avslutas per kalenderår. Kassören ansvarar för årsredovisningen, inkassering av medlemsavgifterna och medlemsregistreringen. Som firmatecknare fungerar ordförande och kassör var för sig.

 

 • 11 Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av de i årsmötet utsedda revisorerna.

 

 • 12 Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid föreningsmöten. Beslut härom ska fattas vid två på varandra följande möten, varav den ena ska vara årsmöte. Förslag till ändring utsändes med kallelse.

 

 • 13  Beslut om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmötet. Skulle beslut om föreningens upplösning fattas, ska arkiv och andra handlingar överlämnas till motsvarande förening. I övrigt fattar årsmötet beslut om disposition om föreningens tillgångar.

 

 • 14 Föreningen ska förutom årsmötet avhålla minst tre medlemsmöten eller studiebesök per år.

 

 

Stadgarna reviderade vid årsmötet 1998.02.11 / M.N.
Stadgarna reviderade vid årsmötet 2003.02.18 / M.N.
Stadgarna reviderade vid årsmötet 2021.05.18 / I.S.
Stadgarna reviderade vid medlemsmöte 2022-12-06 /J.C